Hui-Giro, Roberto, Universidad de Guantánamo, Cuba